Şəhərsalma kadastrı

Dövlət şəhərsalma kadastrı xəritəsi (rəqəmsal kadastr xəritəsi) – ərazi planlaşma sənədlərinə və sahəvi kadastrların aparılmasının nəticələrinə dair kağız və ya elektron formada açıq coğrafi koordinat sistemində torpaq sahəsinin sərhədlərinin, ərazi zonalarının, mühafizə zonalarının, servitutların, məhdudiyyətlərin, torpaq sahəsində yerləşən bina, tikili, qurğu, yeraltı, yerüstü kommunikasiyaların, çayların, göllərin, yolların və digər daşınmaz əmlakın yerləşməsini, təsvirini (ayrı-ayrı laylar üzrə), formalaşmasını özündə əks etdirən baza göstəricilərinə malik xəritə;

Sahəvi kadastrlar- dövlət torpaq kadastrı, daşınmaz əmlak kadastrı, meşə kadastrı, yer təki kadastrı, su kadastrı, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin kadastrı, şəhərsalma kadastrı, avtomobil və dəmir yollarının kadastrı, nəqliyyat və rabitə infrastrukturu obyektlərinin kadastrı tikili, qurğu, əmlak kompleksi kimi müəssisələrin, müəssisə filialların, çoxillik əkmələrin, kommunikasiyaların kadastrı və sgeriyə